על יסודי חושבים ירוק
    דף הבית חושבים ירוק  |  גני ילדים  |  בתי ספר יסודיים  |  בתי ספר על יסודי  
פעילות משותפת למינהל החינוך, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה והחברה להגנת הטבע שבמסגרתה הוקמו קבוצות מנהיגות ירוקות בבתי הספר המקיפים.

צוות מקצועי מטעם החברה להגנת הטבע מלווה רכז קיימות בית ספרי ומקדם פעילות בית ספרית של קבוצות המנהיגות בדגש: תרבות צריכה, צמצום משאבים- מים וחשמל ועוד.